Dział Rachunkowości

W ramach wykonywanych usług zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorstw oraz optymalizacją procesów podatkowych. To, co nas wyróżnia od biur rachunkowych to szeroki obszar działań wspomagających na każdym etapie naszych klientów.

•    Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość), ksiąg przychodów
     i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego
•    Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych spółek kapitałowych
     (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian
     w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych itp.)
•    Sporządzanie zakładowych planów kont
•    Sporządzanie i uzupełnianie polityki rachunkowości
•    Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
•    Prowadzenie ewidencji VAT
•    Sporządzanie zeznań rocznych PIT, CIT
•    Rozliczanie transakcji WDT, WNT, export, import
•    Sporządzanie deklaracji statystycznych i innych informacji